Käyttöehdot

Toimita.fi -palvelu (myöhemmin Palvelu) on tarkoitettu kirjanpitomateriaalin sähköiseen tallentamiseen ja toimittamiseen. Palvelua käytetään nettiselaimella tai mobiililaitteeseen ladattavalla sovelluksella.
Palvelun tuottajana toimii Consista Oy / Positive Productions Oy (myöhemmin Tuottaja).
Palvelua voivat käyttää luonnolliset henkilöt ja yritykset, joista molemmista käytetään myöhemmin termiä Käyttäjä.

Palvelun käyttöönotto

Käyttäjä ottaa Palvelun käyttöönsä rekisteröitymällä palveluun tai lataamalla Palvelun applikaation mobiililaitteeseen. Ottaessaan Palvelun käyttöön Käyttäjän on annettava oikeat henkilö- ja yhteystiedot. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen ja muiden Palvelua koskevien ohjeiden mukaisesti.
Käyttäjä on vastuussa rekisteröimiensä tunnusten ja salasanojen huolellisesta säilyttämisestä. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa.

Hinnat

Osa Palvelun toiminnoista voi olla Käyttäjälle maksullisia. Yleiset hinnat ilmoitetaan palvelun verkkosivulla.

Muutokset sopimusehtoihin

Tuottajalla on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jatkamalla palvelun käyttöä.

Palveluviestit ja markkinointi

Palvelun Käyttäjä hyväksyy, että hänelle voidaan ilman eri hyväksyntää lähettää viestejä palvelun toimintaan ja ylläpitoon liittyen.
Lisäksi Käyttäjälle voidaan lähettää Palveluun liittyviä markkinointiviestejä. Käyttäjä voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä.

Tietojen tallentaminen Palveluun

Mikäli Käyttäjä syöttää Palveluun mitä tahansa tietoa nettiselaimen tai mobiilisovelluksen kautta, Käyttäjä hyväksyy, että tiedot tallennetaan palveluun ja ne voidaan välittää edelleen Tuottajan yhteistyökumppaneille.
Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Palvelun Tuottajalla on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto.

Käyttäjän vastuu Palvelun käytöstä

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytön johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Tuottajaa tai muita tahoja kohtaan. Käyttäjä on korvausvelvollinen Tuottajalle ja muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.

Sopimukset tilitoimiston kanssa

Mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua aineiston lähettämiseen tilitoimistolle, Tuottaja ei ole sopimusosapuoli Käyttäjän ja tilitoimiston välisissä sopimuksissa. Mikäli Käyttäjä tai tilitoimisto ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Tuottajalla ei ole velvollisuutta korvata tästä aiheutunutta haittaa.
Tuottaja ei ole velvoitettu vastaanottamaan tai käsittelemään Käyttäjän ja tilitoimiston välisiä reklamaatioita, eikä välittämään tai ratkomaan Käyttäjän ja tilitoimiston välisiä erimielisyyksiä.

Vastuun rajoitukset

Palvelu toimitetaan sellaisenaan eikä Tuottaja anna mitään takuuta tai vakuutuksia Palvelun toiminnasta.
Tuottaja ei ole vastuussa Palvelun tietojen oikeellisuudesta tai Palvelun saatavuudesta.
Tuottaja ei ole vastuussa Palvelussa esiintyvästä kolmannen ylläpitämästä websivujen linkin toimivuudesta, websivun sisällöstä tai laillisuudesta.
Tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen. Tuottaja varaa oikeuden siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.
Tuottaja ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa. Palvelun tuottaja ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä Palvelua käytettäessä. Tuottaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. Tuottajan vastuu on aina rajoitettu Käyttäjän Palvelusta maksamaan yhden laskutuskauden määrään.

Sitoutuminen lailliseen liiketoimintaan

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Suomen lakia. Tuottajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palveluun. Rikkeen, rikoksen tai hyvien tapojen vastaisesti toimimisen vuoksi poistetulla Käyttäjällä ei ole oikeutta maksettujen palvelumaksujen hyvitykseen.